Umre Rehberi

UMRE : Mikatta ihramlanıp niyetlenerek Kâbe’yi ziyaret ve ta-vaf edip, Safa ve Merve arasında sa’y yaptıktan sonra saç kestirilip İhram’ın sona ermesiyle tamamla-nan bir ibadettir.

SEFER DUASI

Bu vasıtaları hizmetimize veren şanı yüce Allah’ı tesbih ve tenzih ederiz. (O, bütün noksan sıfatlardan u-zaktır.) Onun lütfu olmasaydı biz bun-lara güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Allah’ım! Bu yolculuğumuzda sen-den iyilik, takva ve rızana uygun işler istiyoruz. Allah’ım! Bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Uzağı yakın eyle. Al-lah’ım! Yolculukta sahibimiz, ailemize vekilimiz ancak sensin. Allah’ım! Yol-culuğun sıkıntılarından, kötü duruma düşmekten, dönüşte malımızı, ailemizi ve çocuklarımızı kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırız.

UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER VE TANIMLAR

MENASİK : Hac ve Um-renin eda edilişiyle ilgili amellerin tamamına menasik denir.

MİKAT : Hill bölgesinde dünyanın diğer bölgelerinden ayı-ran sınırlardır. Harem ve Hill bölge-leri dışında yaşayan dünya Müslü-manları, Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke’ye gelirken bu sı-nırlardan ihramlı geçerler.

İHRAM : Hac veya Umre yapmak isteyen kişilere sair za-manda helâl olan bir kısım fiil ve davranışların, niyetle başlayarak, bu ibadet bitinceye kadar yasak kılın-masıdır.

ERKEKLERİN İHRAM ELBİSESİ : İzar ve Rida adı verilen, beyaz renkli olması daha uygun görülen, modeli ve dikişi olmayan, bir parçası belden bağlanarak di-ğeri de omuzdan sarkıtılarak vücu-du örten iki parça kumaştır.

KADINLARIN İHRAM ELBİSESİ : Yüz ve eller dışında vücu-dun tamamını örten, tesettüre uy-gun ve ziynet içermeyen elbisedir.

İHRAM NAMAZI : İhram el-bisesini giyip, Hac veya Umreye niyet etmeden önce kılınan iki re-kâtlık sünnet namazıdır.

TELBİYE : İhrama girenlerin, niyetle birlikte okumaya başlayıp Kâbe’yi görünceye kadar tekrar etmeleri uygun görülen “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke Lâ Şerike Leke Lebbeyk. İnnel Hamde venni’mete Leke Velmülk. Lâ Şeri-ke Lek.” duasıdır.

TEHLİL : “Lâ İlâhe İllâllahü Vahdehü Lâ Şerikeleh Lehülmülkü Velehülhamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey’in Kadir.

TEKBİR : “Allahüekber.” lâf-zıyla başlayan ve Allah’ın en büyük olduğunu ifade eden zikirdir.

KÂBE : Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk bina o-lup, bulunduğu alan Allah (c.c.) ka-tında dünyanın en kutsal yeridir. Bu mekâna “Beytullah” da denmek-tedir.

HACER-İ ESVED : Kâbe’nin doğu köşesine tavafa başlama işareti olarak konmuş olan ve Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından, Cen-net’ten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır.

MÜLTEZEM KAPISI : Kâbe’nin giriş kapısına verilen isimdir. Ha-cer-i Esved köşesi ile kapının olduğu yer arasına da “Mültezem” denmektedir.

RÜKN-Ü YEMANİ : Kâbe’nin güney köşesi olup, tavaf esna-sında Hacer-i Esved’e gelmeden önce istilâm edilen yerdir.

KİSVE : Saf ipekten doku-nan ve üzerinde ayetler yazılı olan siyah renkli Kâbe örtüsüdür. Ayrıca Kâbe’nin iç duvarları da yeşil ve beyaz karışımı renklerden oluşan ayetler yazılı ipek kisve ile örtü-lüdür.

HATİM VE HİCR-İ İSMAİL : Kâbe’nin kuzey duvarı önünde bu-lunan yarım daire şeklindeki duvara “Hatim” denir. Bu duvarla Kâbe a-rasındaki boşluğa ise “Hicr-i İsma-il” denir. Burası Kâbe’nin iç kısmı ile aynı hükümde olup içinde sade-ce nafile namazlar kılınabilir.

MAKAM-I İBRAHİM : Hz. İbrahim’in (a.s.) Kâbe’yi inşa eder-ken iskele olarak kullandığı ve ayak izlerinin bulunduğu taşın olduğu yer ve çevresidir. 19. TAVAF: Hacer-i Evsed kö-şesi hizasında niyet ve istilâm ile başlayarak, Kâbe’nin etrafında usu-lüne uygun olarak yedi defa dön-mektir.

İSTİLÂM : Tavafa başlarken ve Tavaf esnasında her bir Şavtta Hacer-i Esved-i selâmlamaya veri-len isimdir. Ayrıca Hacerü’l-Esved’ den önce bulunan Rûkn-i Yemani köşesi de istilâm edilir.

ŞAVT: Tavaftaki yedi dö-nüşten her birine “Şavt” denir.

IZTIBA : Erkeklerin tavaf es-nasında sağ omuz ve sağ kolunu birlikte açık bulundurmalarıdır.

TAVAF NAMAZI : Farz, va-cip sünnet ve nafile olan her tavaf-tan sonra kılınan iki rekât vacip na-mazdır. Kılınış şekli ve okunan su-reler yönüyle ihram namazı gibidir.

ZEMZEM : Allah’ın (c.c.) Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan et-tiği ve kaynağı Kâbe’nin doğu tara-fında bulunan suyun adıdır.

SAFA VE MERVE : Kâbe’nin doğu tarafından yaklaşık 450 m. mesafeli, sa’y ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.

SA’Y : Safa’dan başlayıp Merve’de bitmek üzere dört gidiş ve üç gelişten ibaret olan, usulüne uygun bir yürüyüştür.

HERVELE : Erkeklerin sa’y yaparken yeşil direkler arasında kı-sa adımlarla ve koşmaya yakın hız-da yürümelerine verilen isimdir.

HÂLK VE TAKSİR : Um-renin bitiminde erkeklerin ihram-dan çıkmak için saçlarının tamamı-nı kestirmelerine “Hâlk,” bir miktar kestirmelerine ise “Taksir” denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin uç kısmından az miktar-da kestirmeleri, ihramdan çıkmaları için yeterlidir.

NAFİLE TAVAF : Umre ta-vafını ve sa’y’ını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekke’de geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan ve tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.

HAREM BÖLGESİ : Mekke ve etrafına yayılan, Allah (c.c.) tara-fından “Harem Bölgesi” olarak ta-nımlanan, sınırları Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından işaret olunan, bitki ve canlıları koruma altına alı-nan geniş alandır.

Güzel Sözler


Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali (r.a))

Ziyaretçi Sayacı

591901
BugünBugün216
DünDün250
Bu HaftaBu Hafta1637
Bu AyBu Ay5071
ToplamToplam591901
umre turizm seyahat acentesi Tursab belge no 6975